februari 2023

Sigrid afscheid

De Klomp joech Sigrid wer selstbetrouwen

Bron: De Klomp joech Sigrid wer selstbetrouwen

It wie feest dizze wike yn it gebou De Klomp. Yn it gebou fan Netwerkcentrum Leeuwarden (Oud Oost) dêr’t alle dagen in soad frijwilligers aktyf binne mei ferskate aktiviteiten naam ôfskied fan Sigrid. Se wie goed jier aktyf yn it sintrum mar hat no in betelle baan fûn.

Op 3 april giet Sigrid oan de slach by de Keamer fan Keaphannel. De frijwilligers binne tige grutsk op har. En Sigrid sels ek.

[..]

De Klomp joech Sigrid wer selstbetrouwen Meer lezen »

Bingo! Tryater in De Klomp

Bingo! Tryater in De Klomp Meer lezen »

Gratis voorstelling van Tryater in de Klomp!

Gratis voorstelling Bingo! van Tryater in de Klomp.

Woensdag 22 februari om 10.15, inloop vanaf 10.00 met een kopje koffie of thee.

Een monoloog over trots en schaamte. 

De TOEGANG is GRATIS.

 

Gratis voorstelling van Tryater in de Klomp! Meer lezen »